Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – smlouva o poskytování služeb

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ

1.1 Provozovatel, zapsaný spolek Práce v místě bydliště z.s., IČ: 19821484, Hybešova 598, 666 01 Tišnov (dále jen provozovatel), zplnomocňuje společnost gdi, s.r.o., IČ: 26301768 k poskytování komerčních služeb spojených se službami portálu Práce Brigády PŘEROV.cz. Společnost gdi,s.r.o. přijala funkci poskytovatele služeb.

1.2 Poskytovatel, společnost gdi, s.r.o., IČ: 26301768, DIČ: CZ26301768, Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen Poskytovatel), prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3 Partner, který si hodlá zakoupit inzerci, prohlašuje, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem řádně založenou a existující podle právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči ní zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení se smluvní stranou nebyl zamítnut pro nedostatek jejího majetku.

 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě této Smlouvy bude Poskytovatel poskytovat Partnerovi služby na portálu Práce Brigády PŘEROV.cz (dále jen “Portál”) jejichž přesná specifikace je uvedena v článku č. 3 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

2.2 Poskytnutím Služby se rozumí zveřejnění údajů, které Partner zadal do databáze Portálu.

2.3 Partner se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli požadovanou součinnost dle této Smlouvy, řádně poskytnuté Služby akceptovat a poskytnout protislužbu dle bodu 4 této Smlouvy.

2.4 Partner se zavazuje, že bude využívat Služby v souladu s právním řádem České republiky i v souladu s normami mezinárodního práva, které jsou pro Českou republiku závazné. Partner zejména nebude užívat Služby pro umisťování datových souborů, které jsou v rozporu s platnými zákony České republiky nebo etickými pravidly užívání sítě Internet. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn ihned odstoupit od Smlouvy a zablokovat Partnerovi přístup do administrace systému.

 

3 SLUŽBY

3.1 Poskytovatel umožňuje Partnerovi zveřejňovat informace o firmě Partnera a nabídku pracovních pozic Partnera a propagační články o firmě Partnera prostřednictvím Portálu uvedeného v předmětu této Smlouvy.

3.2 Poskytovatel je oprávněn v rámci Portálu společně s těmito informacemi umisťovat reklamní plochy s inzeráty jiných stran.

 

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Partner si inzerci na Portálu předplácí volbou inzertního balíčku.

4.2 Inzertní balíček je třeba uhradit před započetím inzerce.

4.3 Inzertní balíček je možné měnit na nový balíček. Inzeráty zadané nebo zveřejněné podle předchozího balíčku doběhnou dle podmínek předchozího balíčku a nezapočítávají se do počtu inzerátů v nově zakoupeném balíčku.

4.4 Nelze požadovat náhradu za nevyužité inzeráty.

 

5 NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY

5.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy.

5.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

5.3 Pokud právní úprava umožňuje vznik nároku na náhradu škody, smluvní strany společně prohlašují, že celková předvídatelná výše škody, která může z porušení jejich povinností při plnění Smlouvy nastat a kterou může nebo mohla druhá smluvní strana v době vzniku Smlouvy při vynaložení řádné a obvyklé péče předvídat, nepřesáhne částku 5 000 Kč. Poškozená strana musí škodu nepochybně a jednoznačně prokázat a vyčíslit. Smluvní strany shodně prohlašují, že se škoda způsobená jednou smluvní stranou Smlouvy druhé smluvní straně převyšující výši škody definované v předchozí větě nenahrazuje. Ušlý zisk, nepřímé a následné škody se nenahrazují, pokud toto omezení umožňuje český právní řád.

5.4 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

5.5 Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložním zdrojem serveru, výpadku v síti nebo uzlu připojovatele serveru, zásahu třetí osoby i vyšší moci (povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) a servisních zásahů Poskytovatele na serveru v rozsahu nezbytně nutném k zajištění provozu serveru. Za neumožnění užívání se též nepovažuje nesprávná funkce Administračního rozhraní z důvodu nestandardní konfigurace internetového prohlížeče či operačního systému Partnere nebo používání neaktuálních verzí internetového prohlížeče či operačního systému.

5.6 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

 

6 OCHRANA INFORMACÍ

6.1 Smluvní strany se zavazují nezpřístupnit třetí osobě důvěrné informace druhé smluvní strany (s výjimkou zpřístupnění svým zaměstnancům, statutárním orgánům, jejich členům či prokuristům a svým subdodavatelům podílejícím se na plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvní straně v tomto odstavci, a to v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. Smluvní strana je povinna předem poučit druhou smluvní stranu o povinnosti utajovat takovéto důvěrné informace).

6.2 Za důvěrné informace se považují veškeré informace, které se smluvní strana dozvěděla při plnění této Smlouvy nebo v její souvislosti o druhé smluvní straně, jejích zákaznících, zaměstnancích, zájemcích o zaměstnání, partnerech a další činnosti smluvní strany, její vnitřní struktuře, bezpečnostních režimech, stupních utajení a jiných zvláštních pravidlech, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny.

 

7 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1 Partner se zavazuje, že při využívání služeb neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Partner se zavazuje, že Poskytovateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Poskytovateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči Poskytovateli v souvislosti s porušením povinnosti Partnera dle předchozí věty.

7.2 Bude-li výsledkem nebo součástí materiálů vytvářených Partnerem při používání Služeb dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje Partner jako autor Poskytovateli licenci k užití díla všemi způsoby užití a v neomezeném rozsahu, a to ode dne předání takovéhoto díla Poskytovateli, na neomezenou dobu a pro území celého světa, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je stanovena na jednu Korunu českou.

7.3 Poskytovatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného. Poskytovatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo ji postoupit třetím osobám dle vlastního výběru, přičemž Partner s tímto výslovně předem souhlasí. Poskytovatel není povinen licenci využít.

7.4 Partner výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv.

 

8 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem registrace Partnera, tj. aktem potvrzení souhlasu ze strany Partnera ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb o některých službách informační společnosti.

8.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

8.3 Poskytovatel může kdykoliv jednostranně odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností. 

8.4 Partner může kdykoliv jednostranně odstoupit od smlouvy s okamžitou platností tak, že zruší zveřejnění všech pracovních nabídek a oznámí e-mailem na info@gdi.cz záměr odstoupit od smlouvy.

8.5 Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za škodu, úroků z prodlení, řešení sporů ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv právního důvodu nejsou dotčena již poskytnutá plnění ani nároky z těchto plnění vyplývající (zejména nárok Poskytovatele na zaplacení ceny za již poskytnuté Služby).

 

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

9.2 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

9.3 Smluvní strany souhlasí s používáním reference vycházející z předmětu této Smlouvy. Jedná se zejména o vzájemné uvádění jména obchodní firmy, obecné charakteristiky a technicko-ekonomický popis poskytovaného či odebíraného plnění a formu spolupráce. Referenci mohou obě smluvní strany používat ve všech marketingových a komunikačních aktivitách.

9.4 Partner prohlašuje, že souhlasí s přijímáním obchodních informací na e-mail, pod kterým se registroval do Administračního rozhraní nebo které uvedl jako kontaktní e-maily.

9.5 Tato smlouva nahrazuje veškerá ujednání (písemná i ústní) mezi smluvními stranami, týkající se předmětu smlouvy, uzavřená v minulosti.

9.6 Poskytovatel prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetl, že s jejím obsahem souhlasí a vyjadřuje souhlas se zněním smlouvy jejím zveřejněním a podmíněním odsouhlasení smlouvy Partnerem před vstupem do Administračního rozhraní.

9.7 Partner prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetl, že s jejím obsahem souhlasí a vyjadřuje souhlas se zněním Smlouvy prostřednictvím vstupu do Administračního rozhraní.

 

DODATEK 1: zpracování osobních údajů (GDPR)

V tomto dodatku je dle GDPR terminologie Zpracovatelem míněn Poskytovatel a Správcem je míněn Partner.

Na základě této smlouvy se Zpracovatel osobních údajů zavázal poskytovat Správci marketingové a reklamní služby na inzertní platformě Zpracovatele, tj. reklamní služby, správu poptávek nabídek práce a poptávek zájemců o práci (dále Služby).

Řádné poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů zájemců o práci a zaměstnanců Správce (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů následující smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

 

1 Předmět dodatku smlouvy

1.1 Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování Osobních údajů, které Zpracovatel získá v souvislosti s poskytováním svých Služeb.

 

2 Podmínky zpracování Osobních údajů

2.1 Účelem zpracování Osobních údajů je:

 • poskytování marketingových služeb Správci (budování značky, internetové reputace)
 • získávání a vyřizování poptávek zájemců o zaměstnání v souladu se smlouvou o poskytování Slu­žeb
 • statistiky a analýzy úspěšnosti v získávání a vyhotovování zakázek
 • vyhodnocování výkonnosti služeb

 

2.2 Osobní údaje zájemců o práci a zaměstnanců Správce budou zpracovány maximálně v rozsahu:

jméno, příjmení a titul,

poštovní adresa,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

životopis

přiložené dokumenty

IP adresa

typ prohlížeče

časy a stránky přístupů

2.3 Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.

2.4 Zpracováním Osobních údajů ve smyslu tohoto dodatku Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

2.5 Osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu, kdy trvá oprávněný zájem Správce na jejich uchovávání.

2.6 Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy bude bezplatné, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této Smlouvy. Tím není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za poskytování Služeb.

2.7 Správce opravňuje Zpracovatele k přijetí dalších Zpracovatelů, přičemž Zpracovatel bude Správce informovat o všech dalších Zpracovatelích.

 

3 Povinnosti smluvních stran

3.1 Zpracovatel je při plnění této Smlouvy povinen:

Zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

Zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních Partnerských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

Zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě;

Po skončení této Smlouvy data vymazat nebo převzít na sebe povinnosti Správce po dobu, kdy trvá oprávněný zájem na jejich uchování.

3.2 Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:

Zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

Vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení;

Řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

Zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;

Postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

 

4 Závěrečná ustanovení

 

4.1 Tato Smlouva a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí Nařízením a právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů.

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení souhlasu ze strany Správce ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb o některých službách informační společnosti.

Spravujeme facebookovou skupinu s nabídkami práce na Přerovsku. Pravidelně do ní přidáváme nové pracovní pozice v Přerově a okolí. Připojte se ke skupině a Facebook vám naservíruje aktuální pracovní nabídky.
Facebooková skupina
s nabídkou práce

Práce v obcích na Přerovsku

Členění nabídek práce dle skutečného místa výkonu zaměstnání v přerovském regionu.

Brigády na Přerovsku

Členění brigád dle skutečného místa výkonu v přerovském regionu.

Pracovní obory

Zaměstnavateli nabízená volná místa na Přerovsku rozčleněná dle oborů činnosti.

Práce pro specifické skupiny pracovníků

Nabídka pracovních míst pro specifické skupiny zaměstnanců, které mají určité časové, zdravotní či jazykové omezení.

  Požadavky na práci

  Nabídka zaměstnání pro pracovníky, kteří mají specifické požadavky na pracovní podmínky.

  Články & zprávy

  Představení zaměstnavatelů na Přerovsku, tipy na zajímavé pracovní pozice a příležitosti. Aktuality z Přerova a okolí. Zprávy a informace týkající se práce a zaměstnání.

  Jak napsat motivační dopis

  Všechny články, Rady a tipy

  Jak napsat motivační dopis Motivační dopis se v posledních letech proměnil z rozsáhlých esejí v kratší průvodní dopis. Jeho cílem...

  Číst více >

  Hledám novou práci

  Všechny články, Rady a tipy

  Hledám novou práci Hledání práce je činnost, která vyžaduje hodně času a úsilí. Uchazeči o zaměstnání musí podniknout mnoho kroků,...

  Číst více >

  Jak být připraven na pohovor?

  Všechny články, Rady a tipy

  Jak být připraven na pohovor? Pohovor s personalisty má za účel získat co nejvíce informací o vašich dovednostech, zkušenostech a...

  Číst více >

  Studium a výuka jazyků v Přerově

  Všechny články, Dění ve městě, Rady a tipy, Ostatní články

  Možnosti studia jazyků v Přerově... V Přerově funguje řada jazykových škol a soukromých lektorů, kteří vám pomohou zlepšit vaše jazykové...

  Číst více >

  Pracovní příležitosti na Přerovsku

  Všechny články, Zajímavé pracovní příležitosti, Dění ve městě, Rady a tipy, Ostatní články

  Hledání práce v Přerově a v okrese Přerov Jestliže bydlíte v Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Kojetíně nebo Tovačově, zcela jistě...

  Číst více >

  Facebookové skupiny v Přerově a okolí

  Všechny články, Zajímavé pracovní příležitosti, Dění ve městě, Rady a tipy, Ostatní články

  Připojte se do Facebookových skupin na Přerovsku V Přerově spravujeme facebookové skupiny, které vám pomohou nejen získat lepší práci, ale...

  Číst více >

  Nejlepší překladatelé a tlumočníci v Přerově a okolí

  Všechny články, Dění ve městě, Rady a tipy, Ostatní články

  Nejlepší překladatelé a tlumočníci na Přerovsku ... Na HR manažera padne ve firmě často nelehký úkol, vybrat šikovného překladatele, tlumočníka...

  Číst více >

  Nabídky práce na Přerovsku. Přehled pracovních příležitostí pro všechny, kteří chtějí pracovat v místě bydliště. 

  Kontaktujte nás

  Práce v místě bydliště z.s.
  zapsaný spolek
  mistni-prace.webnode.cz
  info@pracebrigadyprerov.cz